Kompania Piwowarska

nie pamiętam hasła

zaloguj się regulamin serwisu

Regulaminu korzystania z serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego portalgastro.pl

§ 1.DEFINICJE

 1. O ile z treści niniejszych postanowień nie wynika nic innego, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

  a) formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny wypełniany przez Użytkownika lub KP służący do założenia Konta;
  b) Konto – zbiór zasobów, uprawnień i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Portalu. Zarejestrowany Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami;
  c) KP - Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000086269 o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł w całości wpłaconym; NIP: 646-03-25-155;
  d) logowanie – to procedura uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika Zarejestrowanego, polegający na podaniu identyfikatora Użytkownika Zarejestrowanego i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do wewnętrznych zasobów Portalu;
  e) Portal - strona internetowa www.portalgastro.pl należąca do KP;
  f) Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego szkoleń zdobywania wiedzy oraz innych umiejętności;
  g) Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego portalgastro.pl”;
  h) rejestracja - procedura zakładania Konta dla Użytkownika, podczas której Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i uzyskuje dostęp do funkcjonalności Portalu, zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym;
  i) telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (zgodnie z art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego) np. komputer, tablet, telefon komórkowy;
  j) umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  k) Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez KP na rzecz Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych w oparciu o niniejszy Regulamin;
  l) Użytkownik - osoba fizyczna mająca 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu bez konieczności założenia Konta;
  m) Użytkownik Zarejestrowany - zalogowany Użytkownik, który dopełnił procedury rejestracji i posiada dostęp do funkcjonalności Portalu i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez KP.
 2. W pozostałych przypadkach, nie określonych w ust 1. zastosowanie ma terminologia zawarta w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Poniższe postanowienia określają podstawowe zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika i  Zarejestrowanego Użytkownika, a w szczególności:
  a) prawa i obowiązki KP oraz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, związane ze świadczeniem im Usług,
  b) zasady wyłączania odpowiedzialności KP z tytułu świadczenia Usług,
  c) zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych.
 3. Portal jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, dla właścicieli i pracowników lokali gastronomicznych lub osób planujących otwarcie własnego lokalu gastronomicznego lub pracę w lokalu gastronomicznym.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://portalgastro.pl/StaticContent/Detail/50 dla wszystkich Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych. Każdy ma prawo zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 5. KP świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. PROCEDURA REJESTRACJI – ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Portal.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem Zarejestrowanym z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 3. W celu prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego należy podać poprawny adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany e-mail z informacjami niezbędnymi do zakończenia rejestracji i utworzenia konta.
 4. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  a) podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b) jest osobą pełnoletnią oraz jest osobą uprawnioną do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 5. KP, po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, przysyła e-mail z linkiem do potwierdzenia i dokończenia rejestracji z Portalu podając login oraz hasło do logowania.
 6. Użytkownik po otrzymaniu e-maila, może zrezygnować z zawarcia Umowy albo kliknąć link aktywacyjny i tym samym potwierdzić zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego, Umowa zostaje zawarta, a KP tworzy Konto dla Użytkownika Zarejestrowanego.
 7. Użytkownik Zarejestrowany akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 8. Adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego jest przypisany do Konta i będzie wykorzystywany przez KP do korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 9. KP może rozpocząć proces zakładania Konta także dla pełnoletniej osoby fizycznej nie będącej Użytkownikiem na jej wniosek. Osoba taka podając swój adres e-mail otrzyma informację o procedurze rejestracji i po otrzymaniu maila z linkiem aktywacyjnym będzie mogła zrezygnować z albo potwierdzić zawarcie umowy.
 10. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może rozwiązać umowę. W tym celu należy wysłać maila na adres: administracja@portalgastro.pl z prośbą o zablokowanie konta podając dane umożliwiające zweryfikowanie czy osoba wnioskująca o zablokowanie konta jest Użytkownikiem Zarejestrowanym – właścicielem danego Konta. Zablokowanie Konta na Portalu jest jednoznaczne z zaprzestaniem korzystania Usług i rozwiązaniem Umowy.
 11. KP może odmówić utworzenie Konta jeżeli:
  a) jego nazwa jest już używana w Portalu,
  b) zaproponowany przez Użytkownika login wskazują na stan faktyczny niezgodny z deklaracją np. osoba posługująca się danymi nie jest właścicielem lub pracownikiem lokalu gastronomicznego,
  c) jeżeli KP poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że zaproponowany login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy KP.
 12. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła podczas pierwszego logowania do Portalu.
 13. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępowego do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 14. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 15. W ciągu 24 godzin po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, KP przekazuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu potwierdzenie zawarcia Umowy na podany przed niego adres mailowy.


§ 4. WARUNKI ŚWIADCZNEIA USŁUG

 1. Korzystanie z Platformy możliwe jest z wykorzystaniem podłączonego do Internetu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego wyposażonego w najnowszą wersję przeglądarki dostępną w momencie akceptacji regulaminu lub inną wspierającą w 100% poprawnie technologię HTML5, CSS3, javascript, protokół SSL. Dla poprawnego działania Platformy wymagane jest wyłączenie wtyczek w przeglądarce, które mogą blokować treści strony typu AdBlock, NoScript itd.
 2. Minimalne wersje przeglądarek internetowych umożliwiających korzystanie z Usług to:
  a) Mozilla Firefox 41.0.2,
  b) Google Chrmoe 46.0.2490.71,
  c) Opera 32.0.1948.69,
  d) Internet Explorer 9 i 10 w zależności od wersji Windows,
  e) Safari 9.
 3. Jedna osoba fizyczna może założyć i posiadać tylko jedno Konto.
 4. Osoba fizyczna korzystająca z Portalu na warunkach określonych dla Użytkownika Zarejestrowanego musi:
  a) być osobą pełnoletnią,
  b) być właścicielem lub pracownikiem lokalu gastronomicznego,
  c) zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu,
  d) prawidłowo zrealizować Procedurę rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu,
  e) potwierdzić rejestrację i zawarcie Umowy poprzez otwarcie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego automatycznie przez Portal na adres podany z czasie prawidłowej rejestracji Użytkownika.


§ 5. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Użytkownik Zarejestrowany przy pierwszym logowaniu będzie poproszony o wpisanie swoich danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 2. W wyniku rejestracji tworzone jest Konto, które umożliwia korzystanie z Portalu oraz gdzie są gromadzone dane odnośnie działań Użytkownika Zarejestrowanego oraz zebrane przez niego Punkty.
 3. Niedozwolone jest logowanie się i zakładanie wielu kont przez tego samego Użytkownika, w celu gromadzenia Punktów na osobnych kontach, pod rygorem utraty prawa do zgromadzonych Punktów i pod rygorem całkowitego wykluczenia Użytkownika Zarejestrowanego z możliwości korzystania z Usług Portalu.
 4. Na podany przez Użytkownika adres e-mail, KP w celu poprawienia jakości funkcjonowania Portalu będzie wysyłać:
  a) informacje o nowościach, aktualnościach na Portalu,
  b) informacje techniczne dotyczące użytkowania Portalu,
  c) zmian w Regulaminie i jego stosowaniu.
 5. Zakres Usług dla Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych:
  Usługa: Użytkownik Użytkownik Zarejestrowany
  a) newsletter TAK TAK
  b) konto NIE TAK
  c) e-szkolenia NIE TAK
  d) baza wiedzy TAK TAK
  e) aktualności TAK TAK
  f) działania w lokalu NIE TAK
  g) planer eventowy NIE TAK
  h) gromadzenie Punktów NIE TAK
  i) wymienianie punktów na Nagrody NIE TAK
  j) prognoza pogody NIE TAK
  k) panel administracyjny konta NIE TAK
 6. KP może, za pomocą Portalu, informować o konkursach organizowanych przez osoby trzecie. W takim przypadku konkursów organizowanych przez osoby trzecie, prezentowanych za pośrednictwem Portalu, KP nie ponosi odpowiedzialności za organizację takich konkursów lub wydanie nagród w ramach takich konkursów.
 7. KP zastrzega, że Regulamin i warunki świadczenia usług, a tym samym korzystania z Portalu mogą ulec zmianie, na mocy jednostronnej decyzji KP – na warunkach określonych w § 13 Regulaminu.

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. W rozumieniu przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Portal stanowi utwór, do którego autorskie prawa majątkowe posiada KP.
 2. Treści zawarte w Portalu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
 3. Utwory udostępnione Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanym Portalu dostępne są na licencji CC BY-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) co oznacza, że:
  a) licencja zezwala na rozpowszechnianie utworu, dla celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, o ile utwór jest rozpowszechniany w całości i w niezmienionej formie oraz z oznaczeniem autorstwa KP,
  b) jeśli utwór został zmodyfikowany, przekształcony, utworzony na jego bazie, tak zmodyfikowany utwór nie może rozpowszechniany.
  Szczegółowe informacje dot. udzielnej licencji dostępne są pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.

 

§ 7. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

 1. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i dostępne dla właścicieli i pracowników lokali gastronomicznych lub osób planujących otwarcie własnego lokalu gastronomicznego lub pracę w kanale gastronomicznym.
 2. KP zobowiązuje się uzyskać jednoznaczną zgodę Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia ust .1 powyżej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego woli związania się Umową o świadczenie takiej Usługi.
   

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI KP, UŻYTKOWNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH

 1. KP nie zapewnia ciągłości funkcjonowania Portalu. KP uprzedza Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, że możliwe są przerwy w funkcjonowaniu całości lub części Portalu związane z jego modyfikacjami, naprawami bądź pracami konserwacyjnymi.
 2. KP zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
  b) wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkowników Zarejestrowanych komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  c) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany narusza Regulamin,
  d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, poprzez zmianę Regulaminu,
  e) czasowego zawieszania działania Portalu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej Portalu,
  t) trwałego wyłączenia Portalu po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej Portalu.

 

§ 9. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Pliki "cookie" to dane zapisywane przez serwer na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, dzięki czemu serwer będzie mógł go rozpoznać przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, by całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu. Niedokonanie takiej zmiany oznacza, że pliki cookie będą umieszczone na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym KP będzie przechowywać informacje telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Na Portalu używane są pliki cookie do:
  a) umożliwienia korzystania z e-szkoleń (po zalogowaniu) i innymi funkcjonalnościami szkoleniowymi oraz narzędziami uczenia online. Pliki cookie są używane prze KP w celach:
  - technicznych - do uwierzytelniania zarejestrowanego uczestnika i pamiętania tzw. klucza sesji. Dzięki temu Użytkownik Zarejestrowany korzystający z określonego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego może być zidentyfikowany na Portalu po jednokrotnym zalogowaniu, aby nie było potrzeby wpisywać swojego loginu i hasła np. do każdego uruchomienia lekcji, wysłania wyników z lekcji, wyświetlenia raportu postępów itp. Plików cookie mogą być używane także do przechowywania informacji kontrolnej i wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach Portalu;
  - dydaktycznych - do zapamiętania preferencji Użytkownika Zarejestrowanego, pozycji w lekcjach szkoleń, do niektórych narzędzi uczenia online lub pomocniczo w rejestracji postępów w szkoleniach;
  b) rozpoznania pierwszego wejścia na Portal lub pierwszego zalogowania po wyczyszczeniu plików cookie, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu Polityki prywatności,
  c) promocji Portalu.
 3. Na Portalu używana jest technologia do rejestracji ruchu generowanego przez użytkownika przeglądającego Portal (tzw. trackera) Google Analytics w celu lepszego dostosowania prezentowanych treści, a także w celach badawczych i statystycznych.
 4. Geolokalizacja Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się wyłącznie jeśli użytkownik ustawił zgodę na geolokalizację na stałe w swojej przeglądarce lub po uprzedniej akceptacji poprzez kliknięcie przycisku „Zezwalaj”.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych Portalu jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań.
 2. KP przetwarza dane osobowe:
  a) Użytkowników w celu umożliwienia korzystania z Portalu,
  b) Użytkowników Zarejestrowanych w celu realizacji Umowy o świadczenie Usług zgodnie z niniejszym  Regulaminem oraz prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych – KP.
 3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
  a) dla Użytkowników b) dla Użytkowników Zarejestrowanych
  nr IP telekomunikacyjnego urządzenia końcowego nr IP telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
  dane telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz rodzaju przeglądarki internetowej dane telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz rodzaju przeglądarki internetowej
  adres poczty elektrycznej adres poczty elektrycznej
  geolokalizacja geolokalizacja
  --------------------------------- imię i nazwisko
  --------------------------------- miejsce pracy (zakład)
  --------------------------------- stanowisko / zawód
  --------------------------------- firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby korzystać z Usług określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez KP nie będą udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 6. Dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych mogą być przetwarzane przez KP do innych celów i innym zakresie wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika Zarejestrowanego odrębnej i wyraźnej zgody.
 7. Każdy Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych. Chcąc zmodyfikować, uzyskać dostęp do swoich dane osobowych należy przesłać e-maila na adres kontakt@portalgastro.pl o temacie np. „dane osobowe” z adresu e-mail zarejestrowanego w Portalu portalgastro.pl.
 8. Użytkownik Zarejestrowany może być poproszony o wyrażenie dodatkowych, nieobowiązkowych zgód.
 9. KP dochowuje należytej staranności w celu zabezpieczania danych osobowych w szczególności zapewniając zgodność z technicznymi i organizacyjnymi środkami ochrony danych określnymi w art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) .

 

§ 11. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Portalu powinny być zgłaszane niezwłocznie po powzięciu przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: info@portalgastro.pl, względnie listownie z dopiskiem "Reklamacja do Portalu portalgastro.pl" na adres: Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań. Reklamacje winny być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby składającej reklamację, a w przypadku reklamacji składanych listownie winny wskazywać adres korespondencyjny tej osoby.
 3. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w pkt 2 będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez KP.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przesyłana w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację, a w przypadku reklamacji składanych listownie - na adres korespondencyjny tej osoby wskazany w treści reklamacji.
 5. Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z konkursami lub promocjami prowadzonymi w Portalu, w sytuacji gdy regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób odmienny od postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

 

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. KP oraz Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.
 2. Jeśli KP otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. KP nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 4. KP nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b) za treści udostępniane przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych niezgodnie z udzieloną licencją,
  d) utratę przez Użytkownika Zarejestrowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od KP (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika Zarejestrowanego,
  e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które KP nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  f) podania przez Użytkowników Zarejestrowanych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  g) nieprzestrzeganie przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych postanowień Regulaminu.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11. 2015 r..
 2. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, KP ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu.
 3. O zmianie Regulaminu KP może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego publikując stosowną informację w Portalu.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 11. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy nadsyłać na adres: info@portalgastro.pl.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Portalu portalgastro.pl

Wykaz i opis Usług

 1. Konto Użytkownika Zarejestrowanego
  Użytkownik Zarejestrowany może zdobywać wiedzę na temat piwa, wydarzeń związanych z piwem. Konto, za pomocą którego Użytkownik Zarejestrowany przechowuje swoje dane związane z historią realizowanych zadań, otrzymanych punktów i nagród. Za pomocą Konta Użytkownik Zarejestrowany:
  a) podaje i aktualizuje swoje dane,
  b) może zablokować konto i rozwiązać Umowę,
  c) otrzymuje powiadomienia,
  d) może korzystać z pozostałych Usług Portalu.
 2. Baza wiedzy
  Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany może uzyskiwać obszerną wiedzę związaną z piwem, jego historią, produkcją i spożywaniem.
 3. e-szkolenia
  Użytkownik Zarejestrowany może uczestniczyć w kursach szkoleniowych oraz zdawać testy w wyniku których otrzymuje Certyfikaty kompetencji.
 4. Planer eventowy
  Link do serwisu w którym Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany może za pośrednictwem Portalu zgłaszać organizację imprez, przy których organizacji potrzebuje wsparcia Kompani Piwowarskiej S.A.. Dzięki zgłoszeniu za pośrednictwem Planera, zgłoszenie trafia do osoby, która podejmie decyzję, oraz przekazuje informację zwrotną w krótkim czasie.
 5. Działania w lokalu
  Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje bieżące informacje o trendach rozwoju kanału gastronomicznego. Dowiaduje się o działaniach aktywacyjnych w gastronomii prowadzonych przez Kompanię Piwowarską S.A. Prezentowane są tu praktyczne porady o technikach i sposobach wsparcia sprzedaży piw Kompani Piwowarskiej S.A.
 6. Tyskie Bractwo Piwne
  Link do największej w Polsce platformy współpracy pomiędzy restauratorami prowadzącymi sprzedaż marki Tyskie, a Kompanią Piwowarską S.A.
 7. Prognoza Pogody
  Dostęp do aktualnej prognozy pogody na dzień bieżący i kolejne dni pozwalająca planowanie pracy w lokalu. Wymaga od Użytkownika Zarejestrowanego zezwolenia na uruchomienie geolokalizacji.
 8. Panel Użytkownika
  Zasób umożliwiający samodzielne zarzadzania kontem przez Użytkownika Zarejestrowanego
 9. Aktualność
  Zarejestrowany Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do aktualnych informacji na temat działania Portalu, Kompanii Piwowarskiej SA lub innej akcji związanej z historią, produkcją, serwowaniem i spożywaniem piwa.

 

 

 

 

 

Jeżeli uważasz, że treść naszego serwisu narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy, kliknij tutaj. Dowiedz się więcej o alkoholu na www.abcalkoholu.pl