PortalGastro.pl

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!
Ten serwis, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wy­łącz­nie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w związku z czym nie należy ich udostępniać osobom poniżej 18 roku życia.

alkohol info

Pytania i odpowiedzi

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Czy rejestracja w Portalu Gastro jest konieczna?

Aby korzystać z funkcjonalności Portalu Gastro należy się zarejestrować. Użytkownicy niezalogowani mają dostęp jedynie do struktury informacji, ale wszelkie treści są dla nich ukryte. 

Kto mo­że za­ło­żyć kon­to w Por­ta­lu Ga­stro?

Por­tal Ga­stro kie­ro­wa­ny jest w szcze­gól­no­ści do ga­stro­no­mów i pra­cow­ni­ków ga­stro­no­mii, ale bę­dzie nam nie­zmier­nie mi­ło je­śli za­in­te­re­su­je on rów­nież in­ne oso­by.

Jak prze­bie­ga re­je­stra­cja?

Re­je­stra­cja od­by­wa się dwu­eta­po­wo, w pierw­szym eta­pie na po­da­ny numer telefonu wy­sy­ła­ny jest do Pań­stwa jednorazowy token SMS, dzięki któremu można wykonać pierw­sze lo­go­wa­nie w ser­wi­sie. W dru­gim eta­pie pro­si­my Pań­stwa o po­da­nie kil­ku in­for­ma­cji o so­bie i ro­dza­ju wy­ko­ny­wa­nej pra­cy. Pań­stwa pro­fe­sja wpły­wa na typ kon­ta two­rzo­ne­go w Por­ta­lu Ga­stro i po­zwa­la nam jesz­cze le­piej do­pa­so­wać pre­zen­to­wa­ne tre­ści do Pań­stwa po­trzeb.

Czy ko­rzy­sta­nie z Por­ta­lu Ga­stro jest od­płat­ne?

Nie, Por­tal Ga­stro do­stęp­ny jest za dar­mo dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków, szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na ten te­mat znaj­dzie­cie Pań­stwo w Re­gu­la­mi­nie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su.

Czy za­kła­da­jąc kon­to ty­pu „w­ła­ści­cie­l/ma­na­ger” mu­szę po­dać da­ne mo­je­go lo­ka­lu ga­stro­no­micz­ne­go?

Tak, da­ne lo­ka­lu po­twier­dza­ją au­ten­tycz­ność Pań­stwa ja­ko ich wła­ści­cie­li, a in­for­ma­cje o do­łą­cze­niu do Por­ta­lu Ga­stro prze­ka­zy­wa­ne są do współ­pra­cu­ją­cych z Pań­stwem przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych Kom­pa­nii Pi­wo­war­skiej.

Czy do swo­je­go kon­ta w Por­ta­lu Ga­stro mo­gę do­dać wię­cej niż je­den lo­kal ga­stro­no­micz­ny?

Tak, do kon­ta w Por­ta­lu Ga­stro moż­na do­dać do­wol­ną ilość lo­ka­li, aby to zro­bić na­le­ży przejść do pa­ne­lu użyt­kow­ni­ka (do­stęp­ny z głów­ne­go ka­fel­ko­we­go me­nu) w za­kład­ce „lo­ka­le” za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza „dodaj nowy lo­ka­l”.

Jak spraw­dzić wy­ni­ki szko­leń mo­ich pra­cow­ni­ków?

Z osią­gnię­cia­mi pra­cow­ni­ków ła­two za­po­zna­cie się Pań­stwo za po­śred­nic­twem profilu uzytkownika w sekcji 'pracownicy'.

Jak potwierdzić pracownika lokalu?

Jeśli, któryś z pracowników będzie probował dołączyć do Twojego lokalu, dowiesz się o tym poprzez komuniakt SMS. Potwierdzić pracownika może właściciel lokalu za pośrednictwem profilu użytkownika. Właściciel może również powierzyć taką możliwość managerowi lokalu zaznaczając odpowiednią kontrolkę w profilu użytkownika. 

Czy w Portalu Gastro mogę zamówić szkło do swojego lokalu? Jak to zrobić?

Aby zamówić szkło przez Portal Gastro należy zalogować się na swoim profilu i przejść do zakładki Szkło -> Zapotrzebowanie na szkło. Po wybraniu produktów należy przejść do koszyka, wybrać lokal, spedytora oraz uzupełnić dane opcjonalne.
UWAGA: Jeśli po zalogowaniu nie wyświetla się zakładka "Szkło", należy sprawdzić, czy na profilu jest uzupełnione ID SFA, które podaje przedstawiciel handlowy.

Co zrobić, gdy otrzymałem/łam informację, że moje zamówienie zostało odesłane do magazynu?

Jeśli zamówienie zostało odesłane do magazynu, to należy złożyć je ponownie logując się na swoim profilu na Portalu Gastro, przechodząc do zakładki Szkło -> Zapotrzebowanie na szkło -> Historia zamówień -> Zamów ponownie.

Co zrobić, gdy część mojego zamówienia jest uszkodzona?

Jeśli część zamówienia została dostarczona uszkodzona, to można ją reklamować bez konieczności odsyłania całego zamówienia do magazynu. Reklamacje należy wysyłać na adres e-mail: info@portalgastro.pl, załączając nr zamówienia, NIP, informację ile i jakie produkty zostały uszkodzone oraz ich zdjęcia.

Co zrobić, gdy po rejestracji i zalogowaniu się nie widzę zakładek w Portalu Gastro?

Jeśli po zalogowaniu nie widzisz wszystkich zakładek na Portalu Gastro, to należy przejść do zakładki Mój profil -> Lokale i sprawdzić, czy w Twoim lokalu jest uzupełnione ID SFA. Jeśli go brakuje, to należy edytować lokal i je dodać. O numer ID SFA możesz zapytać swojego przedstawiciela handlowego.

Jak skontaktować się z przedstawicielem handlowym? - dla nowych użytkowników

Aby skontaktować się z przedstawicielem handlowym z danego regionu należy zadzwonić pod numer 801 133 133 (Kompania Piwowarska).

Jak skontaktować się bezpośrednio z Kompanią Piwowarską?

Aby skontaktować się bezpośrednio z Kompanią Piwowarską należy zadzwonić pod numer 801 133 133.

Jak zresetować hasło?

Jeśli nie pamiętasz hasła, na portalu jest możliwość samodzielnego zresetowania go. Aby to zrobić, należy wejść na stronę portalgastro.pl, kliknąć na "Logowanie" i następnie na "Nie pamiętam hasła" w lewej dolnej części okienka, które się pojawi.

Jak zgłosić reklamację szkła ?

Jeśli otrzymali Państwo niekomlpetne lub potłuczone szkło, prosimy o przesłanie maila z opisem uszkodzenia, zdjęciem i danymi kontaktowymi i numer zamówienia na mail info@portalgastro.pl

Nie znalazłeś interesującego Ciebie pytania? Napisz do nas ze swoim pytaniem!