PortalGastro.pl

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!
Ten serwis, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wy­łącz­nie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia, w związku z czym nie należy ich udostępniać osobom poniżej 18 roku życia.

alkohol info

Pytania i odpowiedzi

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Czy rejestracja w Portalu Gastro jest konieczna?

Aby korzystać z funkcjonalności Portalu Gastro należy się zarejestrować. Użytkownicy niezalogowani mają dostęp jedynie do struktury informacji, ale wszelkie treści są dla nich ukryte. 

Kto mo­że za­ło­żyć kon­to w Por­ta­lu Ga­stro?

Por­tal Ga­stro kie­ro­wa­ny jest w szcze­gól­no­ści do ga­stro­no­mów i pra­cow­ni­ków ga­stro­no­mii, ale bę­dzie nam nie­zmier­nie mi­ło je­śli za­in­te­re­su­je on rów­nież in­ne oso­by.

Jak prze­bie­ga re­je­stra­cja?

Re­je­stra­cja od­by­wa się dwu­eta­po­wo, w pierw­szym eta­pie na po­da­ny numer telefonu wy­sy­ła­ny jest do Pań­stwa jednorazowy token SMS, dzięki któremu można wykonać pierw­sze lo­go­wa­nie w ser­wi­sie. W dru­gim eta­pie pro­si­my Pań­stwa o po­da­nie kil­ku in­for­ma­cji o so­bie i ro­dza­ju wy­ko­ny­wa­nej pra­cy. Pań­stwa pro­fe­sja wpły­wa na typ kon­ta two­rzo­ne­go w Por­ta­lu Ga­stro i po­zwa­la nam jesz­cze le­piej do­pa­so­wać pre­zen­to­wa­ne tre­ści do Pań­stwa po­trzeb.

Czy ko­rzy­sta­nie z Por­ta­lu Ga­stro jest od­płat­ne?

Nie, Por­tal Ga­stro do­stęp­ny jest za dar­mo dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków, szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na ten te­mat znaj­dzie­cie Pań­stwo w Re­gu­la­mi­nie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su.

Czy za­kła­da­jąc kon­to ty­pu „w­ła­ści­cie­l/ma­na­ger” mu­szę po­dać da­ne mo­je­go lo­ka­lu ga­stro­no­micz­ne­go?

Tak, da­ne lo­ka­lu po­twier­dza­ją au­ten­tycz­ność Pań­stwa ja­ko ich wła­ści­cie­li, a in­for­ma­cje o do­łą­cze­niu do Por­ta­lu Ga­stro prze­ka­zy­wa­ne są do współ­pra­cu­ją­cych z Pań­stwem przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych Kom­pa­nii Pi­wo­war­skiej.

Czy do swo­je­go kon­ta w Por­ta­lu Ga­stro mo­gę do­dać wię­cej niż je­den lo­kal ga­stro­no­micz­ny?

Tak, do kon­ta w Por­ta­lu Ga­stro moż­na do­dać do­wol­ną ilość lo­ka­li, aby to zro­bić na­le­ży przejść do pa­ne­lu użyt­kow­ni­ka (do­stęp­ny z głów­ne­go ka­fel­ko­we­go me­nu) w za­kład­ce „lo­ka­le” za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza „dodaj nowy lo­ka­l”.

Jak spraw­dzić wy­ni­ki szko­leń mo­ich pra­cow­ni­ków?

Z osią­gnię­cia­mi pra­cow­ni­ków ła­two za­po­zna­cie się Pań­stwo za po­śred­nic­twem profilu uzytkownika w sekcji 'pracownicy'.

Jak potwierdzić pracownika lokalu?

Jeśli, któryś z pracowników będzie probował dołączyć do Twojego lokalu, dowiesz się o tym poprzez komuniakt SMS. Potwierdzić pracownika może właściciel lokalu za pośrednictwem profilu użytkownika. Właściciel może również powierzyć taką możliwość managerowi lokalu zaznaczając odpowiednią kontrolkę w profilu użytkownika. 

Nie znalazłeś interesującego Ciebie pytania? Napisz do nas ze swoim pytaniem!